Oscar Wilde

Experience is the name that everyone gives to his mistakes.
Doświad­cze­nie – naz­wa jaką na­daje­my naszym błędom.